Često u vožnji susrećemo vozila sa plavom tablicom na kojoj piše TIR. Mnogi od vas verovatno su se zapitali šta zapravo ta skraćenica znači.

Karnet TIR (franc. Transport International par la Rout) je carinski dokument kojim se pojednostavljuju carinske formalnosti u međunarodnom transportu robe. Nadzor i postupak nad transportnim sredstvima, kontejnerima i robom u režimu karneta TIR određen je Carinskom konvencijom o međunarodnom prevozu robe na temelju karneta TIR.

TIR je napravljen da bi maksimalno olakšao međunarodno kretanje roba pod carinskim pečatom. Sistem tranzitnim državama garantuje pokrivanje carina i poreza u slučaju zloupotrebe i krijumčarenja.

Prednosti TIR sistema

Sistem TIR nudi prednosti za sve karike u lancu međunarodnog tranzitnog transporta robe:
• Smanjuje troškove transporta, smanjuje formalnosti i kašnjenja u tranzitu;
• Olakšava kretanje u tranzitu primenom standardizovane regulative i dokumentacije;
• Roba se kreće preko međunarodnih granica sa minimalnim ometanjima i stajanjima;
• Kašnjenja i troškovi transporta su znatno smanjeni;
• Nema potrebe za depozitom (garancijom) na granicama tranzitnih država;
• Garantovano plaćanje carinskih i poreznih dažbina u slučaju zloupotrebe (do 50 000 $);
• Samo proverenim prevoznicima je dozvoljeno korišćenje TIR karneta – čime se povećava sigurnost pri transportu;
• Smanjena je potreba fizičke kontrole robe u tranzitu;
• Sistem olakšava carinsku kontrolu i popratnu dokumentaciju.
• Vozila i kontejneri moraju zadovoljavati određene uslove kako bi mogli prevoziti robu u međunarodnom prevozu sa oznakom TIR.

Vozilo mora biti građeno tako da roba ne može biti izvađena ili unešena u zatvoreni deo vozila bez ostavljanja vidljivih tragova pokušaja ili bez oštećenja carinskih obeležja. Carinska obeležja stavljaju se lako i uspešno. Vozilo ne sme da sadrži skriveni prostor u kojem bi se roba mogla tajno skladištiti. Svi delovi vozila moraju biti pristupačni za carinski pregled.

Kontejner mora biti potpuno ili delimično zatvoren, a ujedno trajne i čvrste građe za višestruku upotrebu. Uslov da kontejner može prevoziti robu u tranzitnom transportu sa oznakom TIR je i taj da mora biti lak za rkovanje, da se lako puni i prazni. Posebno mora biti namenjen olakšanju prevoza robe jednim ili različitim prevoznim sredstvima bez pretovara robe.

Kratak istorijat karneta TIR

Tranzitni sistem TIR prvi put je uspostavljen 1959.godine u Ženevi, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Današnja, važeca, dopunjena i modifikovana Konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR, stupila je na snagu 1975. godine.